L’Institut Tecnològic de Barcelona disposa d’un cos documental de documents de centre, que estan publicats a http://documents.itb.cat. Entre d’ells en són significatius

  • Projecte de Direcció (PdD)
  • Projecte educatiu de centre (PEC)
  • Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)
  • Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC)
  • Estratègia digital de centre (EDC)

Tots ells es van actualitzant i publicant segons es determina en el cicle de vida de cadascun dels documents.

 

Menú